Řízení a sledování výroby (kategorie MES)

Vytváříme a dodáváme kompletní řešení pro zvyšování efektivity výroby, sledování výroby v reálném čase a nástroje pro snižování nákladů ve výrobě. Máme více než 20 let zkušeností s technickou a organizační podporou výrobních podniků jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Zavádíme dle principů Průmyslu 4.0 on-line digitalizovanou evidenci výroby, kapacitní plánování výroby, sledování výroby v reálném čase, řízení výrobních CNC strojů, stacionární a mobilní odváděcí terminály, ale také signalizační a informační displeje.

Informace od uživatelů, strojů či senzorů jsou zapisovány do databáze a jedná se o zdroj klíčových informací pro všechny úrovně řízení podniku:

Operativní řízení - mistři na směnách

Mají přehled o denním plánu, rozpracovanosti zakázek, výpadcích ve výrobě ať už z hlediska lidských zdrojů nebo poruchy na stroji a také o efektivitě operátorů.

Taktické řízení – Vedoucí provozů a plánovači

Přehled o termínech zakázek a jejich rozpracovanosti, kalendář směn, jednotlivých strojů a lidských zdrojů, pokrytí materiálových požadavků výroby.

Strategické řízení – výrobní ředitel

Celková efektivita výroby, využití výrobních strojů, plnění zakázek, kvalita výrobků, dodržování technologické kázně a plnění norem.

Technická příprava výroby, kapacitní plánování

Tato část je řešena s využitím modulů informačního systému Helios Orange. Umožňuje uživatelům definovat výrobky, materiálovou strukturu, požadované výrobní operace a mnohé další parametry ovlivňující výrobu. Pro kapacitní plánování je důležitá definice směn, strojů, pracovišť a profesí operátorů. Systém na základě termínu zakázek navrhuje plán práce a umožňuje vytvářet varianty plánu a překlápět je do ostrého plánu.

Bez názvu2
rizeni_cnc_stroje_02
Řízení výrobních CNC strojů

Tato část systému načítá informace z informačního systému a zobrazuje plán práce operátorovi. Po spuštění výroby předává potřebná výrobní data do stroje a po dokončení výroby každého jednotlivého kusu přebírá informace o čase výroby a spotřebovaném materiálu a tyto informace zapisuje do centrální databáze k dalšímu zpracování.

Odváděcí terminály

Pro maximální digitalizaci a on-line sledování průběhu výroby se veškeré dokončené výrobní operace mohou odvádět na stacionárních či mobilních terminálech. Tyto terminály dále mohou zobrazovat potřebné informace pro správné zvládnutí naplánovaných výrobních operací, například výkresy či návody pro operátory.

terminál odváděcí
hodiny_neva_02
Informační terminály

Zobrazují provozně technické informace pro operátory – tj. která zakázka je připravena k další výrobní operaci, kde se pro ni nachází materiál. Dále může zobrazovat statistické či sumační informace, které mohou motivovat zaměstnance k vyšším výkonům a podporovat zdravé soutěžení na pracovištích – například procento splnění denního a týdenního plánu, top 5 nejproduktivnějších zaměstnanců, počet kusů do plnění plánu směny. Dále mohou zobrazovat provozní či chybové stavy výrobních strojů.

Plán servisu a údržby

Jedná se o webovou a mobilní aplikaci umožňující dispečerům plánovat servisní zásahy – tj. kde bude proveden, jaký stroj se na to použije, kteří operátoři jsou na to potřeba a případně jaké nářadí a nástroje je nutno vzít sebou. Systém přehledně zobrazuje do kalendářů denní, týdenní a měsíční plán práce strojů. Automaticky hlídá kolize, aby v jednom okamžiku nebyla naplánována práce stroje na dvě různé zakázky, zda jsou přiřazeni správní lidé a nejsou v indispozici (nemoc, dovolená). Pro pracovníky je určena mobilní aplikace, která jim přehledně zobrazuje denní plán a vede je od zakázky k zakázce a umožňuje zakázku uzavřít a předat.

dispecerske_rizeni_01
IoT_technologie
IoT technologie

Značení výrobků pomocí technologie IoT napomáhá traceabilitě výrobků a dále poskytuje informace o provozních hodnotách a informaci o prostředích, ve kterých se výrobek vyskytuje po expedici z výrobního podniku. Toto je zásadní pomoc pro řešení reklamací, servisních zásahů ale i pro návrhy nových typů výrobků do budoucna.